שפה:

זאתלונדבק

אנואחתמחברותהתרופותהיחידותבעולםהמתמקדתבלעדיתבמחלותהמוח,ובידלנואתעצמנובזכותמומחיותנובתחוםזה。

עםמומחיותשללמעלהמ-70שנהבמדעיהמוח,לונדבקפיתחהושיווקהכמהמהטיפוליםלמחלותהמוחהנפוציםביותרבשימושעלידירופאיםברחביהעולם。

חייםטוביםיותרעבוראנשיםעםמחלותהמוח

בלונדבק,אנורואיםאתהמטופליםקודםכלכאנשיםומחויביםלתמוךבאדםשמאחוריהמחלה。

לונדבקבמבטאחד

One hundred.

מדינותבהןנמכריםהמוצריםשלנו

5600年

עובדיםהתומכיםבמטרהשלנו

1915

השנהבהנוסדהלונדבק

Baidu